Регламент (ЕС) № 736/2010 на Комисията от 13 август 2010 година за поправка на латвийската версия на Регламент (ЕО) № 1121/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент