TITJUR Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на7 юли 1982 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 40/82. Комисия/Обединеното кралство