Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 308, 24 Νοέμβριος 2011