Официален вестник на Европейския съюз, L 308, 24 ноември 2011г