/* */

TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 18 март 1986 г. # Ethicon GmbH срещу Hauptzollamt Itzehoe. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 58/85. Ethicon