Решение на Първоинстанционния съд (едноличен състав) от 8 юни 2006 г. # Sophie Bachotet срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Иск за отмяна. # Дело T-400/03. Bachotet/Комисия TITJUR