Официален вестник на Европейския съюз, C 111, 18 април 2012г