Официален вестник на Европейския съюз, C 338, 14 декември 2010г