Υπόθεση T-36/16: Προσφυγή της 26ης Ιανουαρίου 2016 — Enercon κατά EUIPO — Gamesa Eólica (Αποχρώσεις του πράσινου)