Решение на Комисията от 22/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8039 - FREUDENBERG / VIBRACOUSTIC) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)