СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони на вниманието на комисията по международна търговия относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) Докладчик по становище: Херберт Дорфман