Заключение по съединени дела на генералния адвокат Roemer представено на2 февруари 1971 г.