Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7891 — The Carlyle Group/Comdata) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)