Наредба № 62 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт