Официален вестник на Европейския съюз, C 354, 17 ноември 2012г