PROPCELEX Директива на Съвета от 27 ноември 1984 година относно реципрочните задължения на организациите за експортно кредитно застраховане на държавите-членки, действащи за сметка на или с помощта на държавата, или на публичните служби действащи вместо такива организации, в случай на съвместни гаранции по сделка, включваща един или няколко договора с подизпълнители в една или няколко държави-членки на Европейските общности