Официален вестник на Европейския съюз, L 347, 15 декември 2012г