Официален вестник на Европейския съюз, L 011, 16 януари 2014 г