/* */

Регламент (ЕО) № 1003/2005 на Комисията от 30 юни 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 (текст от значение за ЕИП)