Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7815 — Groupe Bouygues/ADP/Meridiam/Ravinala Airports) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)