Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8047 — Inter IKEA Holding/Parts of INGKA Holding) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)