Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7837 — The Goldman Sachs Group/The Wellcome Trust) (Текст от значение за ЕИП)