Регламент (ЕО) № 109/2005 на Комисията от 24 януари 2005 година за определянето на икономическата територия на държавите-членки по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени PROPCELEX