Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, представено на неговото 406-то заседание на 27 март 2006 г. , относно проекторешение по дело COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra