Официален вестник на Европейския съюз, C 1, 6 януари 2015 г