Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7952 — Bridgepoint Group/Smyk Group) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)