Поправка на Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година (Решение за изпълнение C(2016) 1225 на Комисията, изменено с C(2016) 5768) (Настоящият текст анулира и заменя текста, публикуван в ОВ C 336, 13.9.2016 г., стр. 4)