Официален вестник на Европейския съюз, L 271, 11 октомври 2013 г