Официален вестник на Европейския съюз, C 127, 24 май 2008г