Заключение на генералния адвокат Roemer представено на13 юли 1972 г.