TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на14 декември 1988 г. # Merkur Außenhandel GmbH & Co. Kg срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Парични еквиваленти. # Дело 233/87. Merkur Außenhandel