Писмен въпрос E-5066/06 зададен от Mary McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Устен превод на ирландски език