Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/398 van de Commissie van 16 maart 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van uv-behandeld brood als nieuw voedingsmiddel op grond van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1527)$