C/2016/1527 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/398 на Комисията от 16 март 2016 година за разрешаване на пускането на пазара на обработен с UV-лъчи хляб като нова храна съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 1527)