Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8042 — Centrica/Neas Energy) (Текст от значение за ЕИП)