Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/1697 του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή