Писмен въпрос E-5199/06 зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Нерециклирани отпадъци от излезли от употреба превозни средства