Официален вестник на Европейския съюз, L 302, 13 ноември 2008г