Комисия/Италия Заключение на генералния адвокат Alber представено на4 октомври 2001 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно предоставяне на услуги. # Дело C-279/00. TITJUR