Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 14, 2011m. sausis 18d