TITJUR Land Niedersachsen Заключение на генералния адвокат Mancini представено на7 март 1985 г. # Land Niedersachsen срещу Hauptzollamt Friedrichshafen. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Baden-Württemberg - Германия. # Освобождаване от вносни митни сборове на научни инструменти и апарати. # Дело 51/84.