Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8075 — Partners Group/Infrared Capital Partners/Merkur Offshore) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)