Официален вестник на Европейския съюз, C 342, 1 октомври 2014 г