Писмен въпрос E-5156/06 зададен от Andreas Schwab (PPE-DE) на Комисията. Съвместимост на националните разпоредби относно аптеките и правото на Общността