Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8027 — Investindustrial/Catelli/Artsana) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)