2006/168/EB: 2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus galvijų embrionų importui į Bendriją ir panaikinantis Sprendimą 2005/217/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5796) (Tekstas svarbus EEE)