Резолюция на Парламентарната асамблея Евронест относно взаимното признаване на професионалните квалификации, професионалния опит и университетските дипломи в рамките на процеса от Болоня