Решение (ЕС) 2016/1751 на Съвета от 20 септември 2016 година за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания