2012/387/ЕС: Решение на Съвета от 16 юли 2012 година за удължаване на срока на прилагане на подходящите мерки в Решение 2011/492/ЕС за приключване на процедурата на консултации с Република Гвинея Бисау съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и за изменение на това решение