Решение на Комисията от 14/09/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6371 - OTPP / MACQUARIE / COPENHAGEN AIRPORTS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)